Previous
Next

สาขาวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน

0
ระดับการศึกษา
0
หลักสูตร
0 +
จำนวนนักศึกษา

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพของท้องถิ่นและชุมชน พัฒนาสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

PR

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสังคพัฒน์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามน ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

PR

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามน เวลา 08.00 – 16.30 น.

PR

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพขอเชิญบุคลากรคณะฯ ทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและถ่ายทอดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการลงสู่การปฏิบัติ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาร่มโพธิ์ (นุกูล ทองทวี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

PR

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนดจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ” ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 25 26 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2565 ณ ห้องเรียนรวม 3 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

Title
ประชาสัมพันธ์ภายใน 20 กรกฎาคม 2022
ประชาสัมพันธ์ภายใน 20 กรกฎาคม 2022
ประชาสัมพันธ์ภายใน 20 กรกฎาคม 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

Title
เอกสารประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2022
เอกสารประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2022
เอกสารประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2022
เอกสารประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2022
เอกสารประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2022

SHT CHALNEL