Previous
Next

ข่าวประสัมพันธ์

ข่าวประสัมพันธ์​

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วม “โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ”สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ในวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

อ่านต่อ...

SHT CHALNEL