Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (อ่าน 5)   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (โครงการพิเศษช้างเผือกดงโต่งโต้น) รอบที่ 2 (อ่าน 84) 
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณิกา ฉายเสมแสง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์“ (อ่าน 69) 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 41) 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี โครงการพิเศษ “ช้างเผือกดงโต่งโต้น ประจำปี พ.ศ. 2564”รอบที่ ๑ (อ่าน 56) 
เอกสาร กยศ. สำหรับรายเก่า/รายใหม่ ประจำปี 2564 (อ่าน 356) 
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงิน (อ่าน 63) 
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว พ.ศ. 2565 (อ่าน 100) 
โครงการจัดการความรู้ด้านจัดการเรียนสอน วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 137) 
กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะ 19 พ.ค. 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting (อ่าน 193) 
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการพิเศษ “โครงการช้างแผือกดงโต่งโต้น“ รับสมัคร 12 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2564 นี้ (อ่าน 320) 
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารหัส59 ที่สำเร็จการศึกษาแล้วติดต่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้าของปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1,051) 
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 58) 
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 67) 
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 140) 
ดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบคณะ 2564 (อ่าน 155) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2021 Research ,Invention, and Innovation Congress ( RI C 2021) (อ่าน 59) 
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  (อ่าน 175) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 113) 
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรi,“งานไหว้แม่ธรณีและวันสิ่งแวดล้อมไทย“ (อ่าน 270) 
มีข้อมูลทั้งหมด  97  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์