Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ประกาศ/คำสั่งประจำคณะ  ค้นหาข่าว :
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) (อ่าน 21) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2564 (อ่าน 14) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าสมัครสอบคัดเลือก สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 โครงการพิเศษ (อ่าน 38) 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 82) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 46) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 7 (อ่าน 58) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 90) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1300/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีและผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (อ่าน 126) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1320/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 139) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1335/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 97) 
คำสั่ง 1352/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนานตัวชี้วัดรายบุคคลและจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สถานะ : สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (เพื่อดำเนินการ) (อ่าน 99) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ 1252/2563 คำสั่งให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการการจัดทำแผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (A 40 - KSU – 2025) (อ่าน 157) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1128/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประปีการศึกษา 2561-2562  (อ่าน 145) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0740/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 116) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1107/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (อ่าน 100) 
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่ 039/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 160) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0935/2563 เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเล่มฯ (อ่าน 148) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0935/2563 เรื่องคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเล่มฯ (อ่าน 130) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0800/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี (อ่าน 182) 
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่ 061/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการ ณ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (อ่าน 182) 
มีข้อมูลทั้งหมด  64  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/4

1 2 3 4


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์