Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการจัดการความรู้ด้านจัดการเรียนสอน วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  20-05-2564

]

กำหนดการโครงการจัดการความรู้ด้านจัดการเรียนสอน วิจัยและบริการวิชาการ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ (
ZOOM)

08.30 – 08.45 น.     ลงทะเบียนเข้าระบบ ZOOM
08.45 – 09.00 น.     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากร
09.00 – 10.00 น.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพรรณ วงค์เจริญ
                                รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ                                                                          บรรยาย เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัยและบริการจัดหารสู่การเรียนรู้”
10.00 – 11.00 น.     การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมงานกับวิทยากร
11.00 – 12.00 น.     สรุปประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
12.00 น.                 ปิดโครงการ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (โครงการพิเศษช้างเผือกดงโต่งโต้น) รอบที่ 2 
  ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณิกา ฉายเสมแสง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์“ 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี โครงการพิเศษ “ช้างเผือกดงโต่งโต้น ประจำปี พ.ศ. 2564”รอบที่ ๑ 
     ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
     

     ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสอบสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
     

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (โครงการพิเศษช้างเผือกดงโต่งโต้น) รอบที่ 2
     

     ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณิกา ฉายเสมแสง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์“
      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์