Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะ 19 พ.ค. 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  17-05-2564

กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพบุุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM MEETING

 

08.30 – 08.45 น.     ลงทะเบียนเข้าผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM MEETING
08.45 – 09.00 น.     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากร
09.00 – 11.00 น.     ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร”
11.00 – 12.00 น.     ถาม-ตอบ
12.00 น.                  ปิดโครงการ

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (โครงการพิเศษช้างเผือกดงโต่งโต้น) รอบที่ 2 
  ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณิกา ฉายเสมแสง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์“ 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี โครงการพิเศษ “ช้างเผือกดงโต่งโต้น ประจำปี พ.ศ. 2564”รอบที่ ๑ 
     ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
     

     ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสอบสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
     

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (โครงการพิเศษช้างเผือกดงโต่งโต้น) รอบที่ 2
     

     ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณิกา ฉายเสมแสง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์“
      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์