Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการพิเศษ “โครงการช้างแผือกดงโต่งโต้น“ รับสมัคร 12 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2564 นี้
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  14-05-2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการ “ช้างเผือกดงโต่งโต้น”โดยมีวัตถุประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา) หรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของโรงเรียนมัธยมหรือสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขต 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 5 หลักสูตร
- สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
- สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จานวน 1 หลักสูตร
- สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) หรือเป็นผู้ที่จบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของโรงเรียนมัธยม
หรือสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขต 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. เป็นผู้ที่มีความพฤติเรียบร้อย
4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5. เป็นผู้มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่าน URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejcDQ6LUhw-T5fTTQ4aohZo9FY0cCyX8yj5wtJmVf5MQvABA/viewform หรือ 

สาขาวิชาที่เปิดรับและสิทธิพิเศษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จำนวนรับ

สิทธิพิเศษ

1. สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ    

20

1. ฟรี : ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

2. ฟรี : ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) 7 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

3. ฟรี : ทุนค่าหอพัก (1 เดือน) จำนวน 7 ทุน

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

20

1. ฟรี : ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

2. ฟรี : ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

20

1. ฟรี : ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

2. ฟรี : ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) 1 ทุน จำนวน 5,000 บาท

3. ฟรี : ค่าสอบ Microsoft Office Specialist (MOS) มูลค่า 1,600 บาท จำนวน 5 ทุน สำหรับ 5 คนแรกที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาในรอบนี้

4. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล

20

1. ฟรี : ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

2. ฟรี : ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ๑ ทุน จำนวน 5,000 บาท

3. ฟรี : ค่าสอบ Microsoft Office Specialist (MOS) มูลค่า 1,600 บาท จำนวน 5 ทุน สำหรับ 5 คนแรกที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาในรอบนี้

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม

20

1. ฟรี : ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

2. ฟรี : ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) 5 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

จำนวนรับ

สิทธิพิเศษ

1. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน

 

1. ฟรี : ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

2. ฟรี : ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท

3. ฟรี : ทุนค่าหอพัก (1 เดือน) เมื่อเข้าพักอาศัยหอพักที่ร่วมโครงการ ดังนี้

   1) หอพักสูนานนท์    เบอร์โทร 098-0895104

   2) หอพักเพิ่มพูนทรัพย์ เบอร์โทร 098-0895104

   3) หอพักสิริรัช       เบอร์โทร 085-3023133

   4) หอพักนิษณรงค์ เบอร์โทร 089-8605971

การประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการ
ช้างเผือกดงโต่งโต้น ประจาปี พ.ศ. 2564 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมแจ้งวิธีการรายงานตัวให้
ทราบ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต์ http://sht.ksu.ac.th


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานคณบดี ชั้น 1 งานบริการการศึกษาและวิจัย อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
46230 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 043-602058 หรือติดต่อ นางสาวอุบลวัลย์ สิงห์ชัย โทรศัพท์
086-985114 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://sht.ksu.ac.th

[คลิกที่นี่]ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เรื่อง การรับสมัครโครงการพิเศษคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ตามโครงการช้างเผือกดงโต่งโต้น ประจาปี พ.ศ. 2564  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (โครงการพิเศษช้างเผือกดงโต่งโต้น) รอบที่ 2 
  ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณิกา ฉายเสมแสง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์“ 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี โครงการพิเศษ “ช้างเผือกดงโต่งโต้น ประจำปี พ.ศ. 2564”รอบที่ ๑ 
     ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
     

     ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสอบสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
     

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (โครงการพิเศษช้างเผือกดงโต่งโต้น) รอบที่ 2
     

     ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณิกา ฉายเสมแสง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์“
      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์