Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 33)นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา๒๕๖๓ ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมและยื่นคำร้องขอใบระเบียนกิจกรรมผ่านระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (อ่าน 67)
  ข่าวสารสำหรับนักศึกษา     
มหาวิทยาลัยฯ จัางนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 154)
กำหนดการและรายชื่อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 156)
แจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมและยื่นคำร้องขอใบระเบียนกิจกรรมผ่านระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (อ่าน 183)
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2562  (อ่าน 190)
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 27/34 ปี 2020/2021 (อ่าน 242)
INTOUCH เชิญส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย (อ่าน 233)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน“ (อ่าน 217)
การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง พ.ร.บ.นมผง (อ่าน 180)
  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ     
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563  (อ่าน 107)
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อ่าน 156)
ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่าน 202)
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่าน 201)
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 235)
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 329)
ตารางสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (อ่าน 222)
ตารางเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (อ่าน 232)
  ประกาศ/คำสั่งประจำคณะ     
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2)  
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1300/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีและผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (อ่าน 37)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1320/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 47)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1335/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 28)
คำสั่ง 1352/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนานตัวชี้วัดรายบุคคลและจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สถานะ : สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (เพื่อดำเนินการ) (อ่าน 27)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ 1252/2563 คำสั่งให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการการจัดทำแผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (A 40 - KSU – 2025) (อ่าน 67)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1128/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประปีการศึกษา 2561-2562  (อ่าน 67)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0740/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 52)
  ข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า     
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (อ่าน 160)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานกลุ่มบริษัททรูฯ (อ่าน 149)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  (อ่าน 295)
  ข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ     
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมการประกวด การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563 (อ่าน 92)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายกรอบเวลาในการสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (อ่าน 93)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมการประกวด การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563 (อ่าน 98)
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (อ่าน 96)
สำนักงานงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบ e-GP“ (อ่าน 160)
สำนักงานงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฏหมายฮั้วประมูลงานราชการ(ปปช)และจุดเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แนวทางการแก้ไขและข (อ่าน 151)
สำนักงานงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมือใหม่ในการบันทึกรายการบัญชีพร้อมยกตัวอย่างหน้าจอการบันทึกในระบบ GFMIS “ (อ่าน 150)
สำนักงานงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR “ (อ่าน 159)

 


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์