Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
  ข่าวสารสำหรับนักศึกษา     
มหาวิทยาลัยฯ จัางนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 62)
กำหนดการและรายชื่อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 68)
ขอเชิญร่วมโครงการ Big cleaning day (อ่าน 142)
แจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมและยื่นคำร้องขอใบระเบียนกิจกรรมผ่านระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (อ่าน 98)
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2562  (อ่าน 94)
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 27/34 ปี 2020/2021 (อ่าน 156)
INTOUCH เชิญส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย (อ่าน 141)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน“ (อ่าน 132)
  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ     
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อ่าน 71)
ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่าน 109)
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่าน 112)
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 141)
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 235)
ตารางสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (อ่าน 145)
ตารางเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (อ่าน 140)
ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 155)
  ประกาศ/คำสั่งประจำคณะ     
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 72)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่ 012/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริกการวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน (อ่าน 70)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่ 011/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้่ กิจกรรมภาคสนามและบริการวิชาการชุมชน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 73)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่086/2562 เรื่องแต่งตั้งวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ฯ“ (อ่าน 157)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ 035/2562 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2562  (อ่าน 181)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ 029/2562 เรื่อง มอบหมายงานให้รองคณบดี กำกับบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดี (อ่าน 161)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0347/2562 เรื่องแต่งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 172)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ 025/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค นักศึกษา(ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 507)
  ข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า     
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (อ่าน 65)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานกลุ่มบริษัททรูฯ (อ่าน 61)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  (อ่าน 200)
  ข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ     
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมการประกวด การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563 (อ่าน 8)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายกรอบเวลาในการสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (อ่าน 5)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมการประกวด การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563 (อ่าน 8)
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (อ่าน 10)
สำนักงานงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบ e-GP“ (อ่าน 63)
สำนักงานงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฏหมายฮั้วประมูลงานราชการ(ปปช)และจุดเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แนวทางการแก้ไขและข (อ่าน 50)
สำนักงานงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมือใหม่ในการบันทึกรายการบัญชีพร้อมยกตัวอย่างหน้าจอการบันทึกในระบบ GFMIS “ (อ่าน 57)
สำนักงานงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR “ (อ่าน 52)

 


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์