Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประชาสัมพันธ์การประกวดโลโก้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 145)
  ข่าวสารสำหรับนักศึกษา     
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 27/34 ปี 2020/2021 (อ่าน 35)
INTOUCH เชิญส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย (อ่าน 33)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน“ (อ่าน 33)
การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง พ.ร.บ.นมผง (อ่าน 31)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 74)
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ขอนแก่นเทสต์“ ในงานเทศกาลนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 (อ่าน 82)
  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ     
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 20)
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 66)
ตารางสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (อ่าน 44)
ตารางเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (อ่าน 43)
ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 52)
ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 55)
ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 124)
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 78)
  ประกาศ/คำสั่งประจำคณะ     
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ 035/2562 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2562  (อ่าน 49)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ 029/2562 เรื่อง มอบหมายงานให้รองคณบดี กำกับบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดี (อ่าน 49)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0347/2562 เรื่องแต่งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 51)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ 025/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค นักศึกษา(ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 132)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ 018/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 SCIENCE CAMP #6  (อ่าน 71)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ 022/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 64)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ 019/2562 เรื่อง มอบหมายภาระงานสายสนับสนุนประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 46)
8คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ 020/2562 เรื่องแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติงานใรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (อ่าน 43)
  ข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า     
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  (อ่าน 22)

 


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์