Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
  ข่าวสารสำหรับนักศึกษา     
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 46)
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ขอนแก่นเทสต์“ ในงานเทศกาลนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 (อ่าน 48)
  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ     
ตารางสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (อ่าน 5)
ตารางเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (อ่าน 6)
ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 14)
ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 24)
ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 39)
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 39)
ตารางเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 88)
  ประกาศ/คำสั่งประจำคณะ     
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ 029/2562 เรื่อง มอบหมายงานให้รองคณบดี กำกับบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดี (อ่าน 12)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เลขที่ 0333/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา (อ่าน 21)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่053/25621 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่2) (อ่าน 38)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่ 024/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 32)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่ 023/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการป่าเขตร้อนและนิเวศวิทยาชนชาติพื้นเมือง (อ่าน 27)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0347/2562 เรื่องแต่งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 7)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ 025/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค นักศึกษา(ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 34)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ 018/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 SCIENCE CAMP #6  (อ่าน 36)

 


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์